కస్టమర్ కేసు

కేసు (1)

ఆకలిలో వ్యాయామశాల

కేసు (2)

భారతదేశంలో జిమ్

కేసు (5)

రష్యాలో జిమ్

కేసు (4)

బెలారస్‌లోని హోటల్ జిమ్

కేసు (3)

గహన్‌లోని వ్యాయామశాల

కేసు (6)

పోలాండ్‌లో జిమ్